Молитва зосима и савватия

Самое подробное описание: молитва зосима и савватия - для наших читателей и подписчиков.

Молитва зосима и савватия

Преподобным Зосиме и Савватию Соловецким (тропари, кондак и молитва)

Я́ ко свети́льницы яви́стеся всесве́тлии / во ото́це окиа́на мо́ря, / преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие / вы бо крест Христо́в на ра́мо взе́мше, / усе́рдно Тому́ после́довасте / и, чистото́ю Бо́гови прибли́жившеся, / отону́ду си́лами чуде́с обогати́стеся. / Те́мже и мы любе́зно притека́ем к ра́кам честны́х моще́й ва́ших / и уми́льно глаго́лем: // о преподо́бнии, моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

П о́стническое и равноа́нгельское житие́ ва́ше,/ преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие,/ вселе́нней позна́ны сотвори́ вас; / чудодея́нии разли́чными, Богоно́снии, просвеща́ете // ве́рою призыва́ющия вы и чту́щия честну́ю па́мять ва́шу.

Х ристо́вою любо́вию уязви́вшеся, преподо́бнии, / и Того́ крест, на ра́мо взе́мше, понесли́ есте́, / боже́ственне вооружи́вшеся на неви́димыя враги́ / и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ в рука́х, иму́ще, / кре́пко победи́ли есте́ бесо́вская ополче́ния; / благода́ть Госпо́дню прие́мше цели́ти неду́ги душ и теле́с / притека́ющих к ра́кам честны́х моще́й ва́ших, / чуде́с лучи́ испуща́ете всю́ду. / Тем зове́м вам: / ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, // мона́хов удобре́ние.

О преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тие, земни́и а́нгели и Небе́снии челове́цы, бли́жнии дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жии, оби́тели ва́шея сла́во и украше́ние, всея́ же се́верныя страны́, па́че и всего́ Правосла́внаго оте́четва на́шего необори́мая стено́ и вели́кое заступле́ние! Се мы, недосто́йнии и многогре́шнии, с благогове́йною любо́вию ко святы́м моще́м ва́шим припа́дающе, ду́хом сокруше́нным и смире́нным приле́жно мо́лим вас: моли́те непреста́нно благосе́рдаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́ко дерзнове́ние ве́лие к Тому́ иму́щии, да не отсту́пит от нас Его́ вседе́йствующая благода́ть, покро́в же и заступле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы на ме́сте сем да пребу́дет, и да не оскуде́ют никогда́же и́стиннии ревни́тели а́нгельскаго жития́ во святе́й оби́тели сей, иде́же вы, богоно́снии отцы́ и нача́льницы, безме́рными труды́ и поще́ньми, то́ки же сле́зными и всено́щными бде́нии, непреста́нными моли́твами и моле́ньми нача́ло и́ноческому житию́ положи́сте. Ей, уго́дницы святи́и, моли́твенницы к Бо́гу благоприя́тнейшии, те́плыми ва́шими к Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны и свято́е селе́ние сие́ ва́ше от тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и смертоно́сныя я́звы, от вражды́ и вся́ких нестрое́ний, от вся́кия беды́ и ско́рби и от вся́каго зла: да непреста́нно на ме́сте сем, в ми́ре и безмо́лвии, благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрета́ют ве́чное спасе́ние и́щущие Его́. О преблаже́ннии отцы́ на́ши, Зоси́мо и Савва́тие! Услы́шите ны гре́шныя, во святе́й оби́тели ва́шей и под кро́вом ва́шего защище́ния недосто́йно жи́тельствующыя, и благомо́щными ва́шими к Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́м на́шым грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние и ве́чных благ восприя́тие в Небе́снем Ца́рствии: всем же ве́рующим, и́же на вся́ком ме́сте и во вся́кой ну́жде призыва́ют вас в по́мощь и заступле́ние, и и́же с благогове́йною любо́вию во оби́тель ва́шу притека́ют, не преста́ните излива́ти вся́кую благода́ть и ми́лость, сохраня́юще их от вся́кия сопроти́вныя си́лы, от вся́кия напа́сти и от вся́каго зла́го обстоя́ния, и подаю́ще им вся потре́бная к душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же моли́те премилосе́рдаго Бо́га, да утверди́т и укрепи́т Це́рковь Свою́ святу́ю и все на́ше Правосла́вное оте́чество в ми́ре и тишине́, в любви́ и единомы́слии, в правове́рии и благоче́стии да сохрани́т и соблюде́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преподо́бнии отцы́, вели́цыи засту́пницы в ско́рби и услы́шателие моли́тв, уго́дницы Бо́жии и чудотво́рцы Зоси́мо и Савва́тие! Не забу́дите, я́коже обеща́стеся, посеща́ти ча́да ва́ша. А́ще бо и отыдо́сте от нас те́лом, но ду́хом при́сно с на́ми пребыва́ете. Мо́лим у́бо вас, о преподо́бнии, изба́вите ны от огня́ и меча́, от наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от тлетво́рных ве́тров и от внеза́пныя сме́рти и от всех прило́г бесо́вских, находя́щих на ны. Услы́шите нас, гре́шных, и приими́те моли́тву сию́ и моле́ние на́ше, я́ко кади́ло благово́нное, я́ко же́ртву благоуго́дную, и ду́ши на́ша, злы́ми де́лы и сове́ты и по́мыслы умерщвле́нныя, оживи́те. И я́коже уме́ршую отрокови́цу возста́висте, и неисце́льныя ра́ны мно́гих исцели́сте, и от духо́в нечи́стых зле му́чимыя изба́висте; та́ко и нас, содержи́мых во у́зах вра́жиих, изьми́те, и от сете́й диа́вола изба́вите, из глубины́ прегреше́ний изведи́те, и ми́лостивым ва́шим посеще́нием и хода́тайством от враг ви́димых и неви́димых огради́те ны, благода́тию и си́лою Пресвяты́я Тро́ицы, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Преподобным Зосиме и Саватию Соловецким чудотворцам

Постническое и равноангельское житие ваше, преподобнии Зосимо и Савватие, вселенней познаны сотвори вас: чудодеяния различными, богоноснии, просвещаете верою призывающия вы и чтущия честную память вашу.

Иной тропарь, глас 8-й:

Яко светильницы явистеся всесветлии, во отце окиана моря, преподобнии отцы Зосимо и Савватие: вы бо крест Христов на рамо всемше, усердно Тому последовасте, и чистотою Богови преближившеся, отонудуже притекаем к ракам честных мощей ваших, и умильно глаголем: о преподобнии, молите Христа Бога спастися душам нашим.

Ублажаем вас, преподобнии отцы Зосиме и Саватие, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

О, преподобнии отцы, велиции заступницы и скории услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отъидосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете. Молим убо вас, о преподобнии, избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров и от внезапныя смерти, и от всех прилог бесовских, находящих на ны. Услышите нас, грешных (имена), и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодную, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите, и якоже умершую отроковицу возстависте, и неисцельныя раны многих исцелисте, и от духов нечистых зле мучимыя избависте: тако и нас, содержимых во узах вражиих, изьмите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от враг видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы преподобным и богоносным отцем нашим Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Молитвы преподобным и богоносным отцем нашим Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам

О Преподобнии и богоноснии отцы наши Зосимо, Савватие и Германе, земнии ангели и небеснии человецы, ближнии друзи Христовы и угодницы Божии, обители вашея славо и украшение, всея же северныя страны, паче и всего православнаго отечества нашего необоримая стено и великое заступление! Се мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию ко святым мощем вашим припадающе, духом сокрушенным и смиренным прилежно молим вас: молите непрестанно благосердаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко дерзновение велие к Тому имущии, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы на месте сем да пребудет, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы, богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощеньми, токи же слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и моленьми начало иноческому житию положисте. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла: да непрестанно на месте сем, в мире и безмолвии, благочестно славится Пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущие Его. О преблаженнии отцы наши, Зосимо, Савватие и Германе! Услышите ны грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы испросите душам нашым грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии: всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление, и иже с благоговейною любовию во обитель вашу притекают, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния, и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче же молите премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою святую и все наше православное Отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.

Святым преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким

О, преподобнии отцы, велицыи заступницы и скории услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие!

Не забудите, яко обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отыдосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете. Молим убо вас, о преподобнии: избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплемеников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров и от внезапныя смерти и от всех прилог бесовских, находящих на ны.

Услышите нас грешных, и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодную, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите. И якоже умершую отроковицу возстависте, и неисцельныя раны многих исцелисте, и от духов нечистых зле мучимыя избависте, тако и нас, содержимых во узах вражиих, изъимите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от враг видимых и невидимых оградите ны, благодатию и силою Пресвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, преподобнии и Богоноснии отцы наши Зосимо и Савватие, земнии ангели и небеснии человецы, ближнии друзи Христовы и угодницы Божии, слава и украшение вашея обители необоримая стена и великое заступление северныя страны, и всего православнаго отечества нашего. Мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию припадаем к честной иконе вашей и духом сокрушенным и смиренным прилежно молим вы: молите непрестанно благоутробнаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко имущии к Нему дерзновение велие, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы от места сего, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнителие ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы, Богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощенми, токи слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и моленми положисте начало иноческому житию.

Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами, оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла, да выну на месте сем, в мире и безмолвии, благочестно славится Пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущии Его. О, преблаженнии отцы наш Зосимо и Савватие! Услышите ны грешныя, под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы, испросите душам нашим грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии; всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление, и иже с благоговейною любовию притекают во обитель вашу, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния, и подающе им вся потребная к душевней и телеснея пользе. Наипаче же молите Премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою Святую, и все наше православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, во правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНЫМ, ГЛАС 4

Постническое и равноангельское житие ваше, преподобнии отцы Зосимо и Савватие, вселенней познаны сотвори вас, чудодеянии различными, Богоноснии, просвещаете верою призывающия вы и чтущия честную память вашу.

ИН ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНЫМ, ГЛАС 8

Яко светильницы явистеся всесветлии, во отоце окиана моря, преподобнии отцы Зосимо и Савватие, вы бо, крест Христов на рамо вземше, усердно Тому последовасте и, чистотою Богови приближившеся, отонудуже силами чудес обогатистеся. Темже и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем: о преподобнии, молите Христа Бога спастися душам нашим.

Христовою любовию уязвившеся, преподобнии, и Того крест на рамо вземше, понесли есте, Божественне вооружившеся на невидимыя враги, и, непрестанныя молитвы, яко копие в руках, имуще, крепко победили есте бесовския ополчения; благодать Господню приемше целити недуги душ и телес притекающих к ракам честных мощей ваших, чудес лучи испущаете всюду. Тем зовем вам: радуйтеся, преподобнии отцы Зосимо и Савватие, монахов удобрение.

Иные православные молитвы, святые угодники, чудотворные иконы:

Албазинская икона Божьей Матери Слово плоть бысть

Святой чудотворец Алексий Акафист митрополиту святителю Московскому и всея России чудотворцу

Житие Пресвятой Богородицы именуемой Неопалимая Купина

Святитель Димитрий митрополит Ростовский

Феодоровская икона Божией Матери

Преподобный Моисей Угрин Печерский

Иверская икона Божией Матери

Молитва перед иконой Божией Матери Боголюбская

Акафист Божией Матери перед иконой Троеручица

Страдание святых бессребреников Космы и Дамиана Аравийских

Читать далее в Православном разделе:

Церковные праздники в Январе. Православный церковный календарь Января.

Церковные праздники в Феврале. Православный церковный календарь Февраля.

Церковные праздники в Марте. Православный церковный календарь Марта.

Церковные праздники в Мае. Православный церковный календарь Мая.

Церковные праздники в Июне. Православный церковный календарь Июня.

Церковные праздники в Сентябре. Православный церковный календарь Сентября.

Молитвы святым

Память: 17 апреля / 30 апреля, 8 августа / 21 августа (Перенесение мощей)

Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, великий светильник русского Севера, основатель иноческого общежития на Соловецком острове, чудотворец. Преподобному Зосиме молятся в болезнях: множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом. Покровитель пчеловодов, рыбаков.

Преподобные Зосима (слева) и Савватий (справа) с житием. Икона, конец XVI века

Тропарь преподобному Зосиме Соловецкому, глас 4

Изволением Божественного разума вселился еси в пустыню и тамо, вперив ум твой в Небесныя обители, равно Ангелом житие на земли пожив, в молитвах, и трудех, и пощениих образ был еси твоим учеником. Отонудуже Бог, видя твое благое изволение, умножи тебе чада в пустыни, слез твоих теченьми напаяемей. Но, яко имея дерзновение к Богу,/ поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси,/ посещая чад твоих, Зосимо преподобне, отче наш.

Кондак преподобному Зосиме Соловецкому, глас 8

Христовою любовию уязвися, преподобне, и Того Крест славный, на рамо взем, понесл еси, божественне вооружився, и непрестанныя молитвы, яко копие в руце, имый, крепко ссекл еси бесовская ополчения. Тем зовем ти: радуйся, преподобне отче Зосимо, монахов удобрение.

Молитва первая преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

О преподобнии и Богоноснии отцы наши Зосимо и Савватие, земнии ангели и Небеснии человецы, ближнии друзи Христови и угодницы Божии, обители вашея славо и украшение, всея же северныя страны, паче и всего Православнаго отечества нашего, необоримая стено и великое заступление! Се мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию к ракам честных мощей ваших припадающе, духом сокрушенным и смиренным прилежно вас молим: молите непрестанно Благосердаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко дерзновение велие к Тому имущии, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы на месте сем да пребудет, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы, Богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощении, токи же слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и молении начало иноческому житию положисте. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла, да непрестанно на месте сем в мире и безмолвии благочестно славится пресвятое Имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущии Его. О преблаженнии отцы наши Зосимо и Савватие! Услышите ны, грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы испросите душам нашим грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии; всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление и иже с благоговейною любовию во обитель вашу притекают, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче же молите Премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою святую и все наше Православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.

Вторая молитва преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

О преподобнии отцы, велицыи заступницы в скорби и услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отыдосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете. Молим убо вы, о преподобнии: избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров, и от напрасныя смерти, и от всех прилогов бесовских, находящих на ны. Услышите нас, грешных, и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодну, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите, и, якоже умершую отроковицу востависте, якоже неисцельныя раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, тако и нас, содержимых в узах вражиих, измите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному Зосиме Соловецкому:

  • Молитва преподобному Зосиме Соловецкому. Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, великий светильник русского Севера, основатель иноческого общежития на Соловецком острове, чудотворец. Преподобному Зосиме молятся в болезнях: множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом. Покровитель пчеловодов, рыбаков.

Акафист преподобному Зосиме Соловецкому:

Канон преподобному Зосиме Соловецкому:

Житийная и научно-историческая литература о преподобном Зосиме Соловецком:

  • Преподобный Зосима Соловецкий – Православие.Ru
Читать другие молитвы раздела "Православный молитвослов"

Читайте также:

© Миссионерско-апологетический проект "К Истине", 2004 – 2017

При использовании наших оригинальных материалов просим указывать ссылку:

Оценка 3.1 проголосовавших: 152
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here