Молитва святому юрию

Самое подробное описание: молитва святому юрию - для наших читателей и подписчиков.

Молитва святому юрию

Князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому (тропарь, кондак и молитва)

Н а высоте́ вели́каго княже́ния седя́,/ яви́лся еси́, благоче́стием и ве́рою сия́я оте́честву своему́, я́ко со́лнце;/ по Святе́й Тро́ице ре́вностию разже́гся/ и за ве́ру кре́пко пострада́в, кровь твою́ пролия́л еси́./ Тем и отсе́ченая твоя́ за Христа́ глава́ свиде́тельствует я́ве о тебе́,/ приле́пшая по сме́рти к телеси́ твоему́,/ с не́юже и до днесь нетле́нны пребыва́ют мо́щи твоя́,/ от ни́хже источа́еши исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим./ Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́, страстоте́рпче Гео́ргие,/ непреста́нно моли́ держа́ву твою́ и сро́дник твои́х // безвре́дну сохрани́ти моли́твами твои́ми.

Х ристо́ве сме́рти подо́бяся/ и Того́ испи́ти ча́шу возжеле́в, я́ко Живота́,/ за Него́же му́жески подвиза́лся еси́, презре́в земно́е ца́рство,/ от безбо́жных ва́рвар пострада́в до сме́рти,/ Гео́ргие Богому́дре.// Тем моли́, спасти́ся ве́рным лю́дем моли́твами твои́ми.

О богоизбра́нный чудотво́рче, пресла́вный уго́дниче Христо́в, Це́ркве Правосла́вныя побо́рниче, Ца́рства Росси́йскаго защи́тниче, вели́кий кня́же Гео́ргие! Прекло́ньше коле́на, мо́лим тя: при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию, услы́ши сие́ ма́лое моле́ние на́ше и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ ми́лостиваго Бо́га, Ему́же предстои́ши с ли́ки А́нгел и со все́ми святы́ми, да сохрани́т нас в едине́нии Правосла́вныя Це́ркве и утверди́т в сердца́х на́ших дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, и изба́вит нас от вся́каго зла́го искуше́ния. По вели́цей любви́ твое́й, е́юже бли́жния твоя́ возлюби́л еси́, испроси́ у всеще́драго Го́спода Оте́честву твоему́, и на́шему ку́пно, мир и благоустрое́ние; всем же нам, недосто́йным, усе́рдно к тебе́ припа́дающим, богоуго́дное и безмяте́жное житие́. О святы́й засту́пниче наш, не оста́ви нас сла́бых и безпо́мощных, моли́ся за ны ко Го́споду и Пречи́стей Влады́чице Богоро́дице, подви́гни с собо́ю на моли́тву о нас богопросла́вленныя сро́дники твоя́, святы́я кня́зи Андре́я и Гле́ба, с ни́миже вку́пе зде на земли́ нетле́нными моща́ми почива́еши и на Небеси́, у Престо́ла Царя́ Небе́сного предстои́ши, да да́рует Он всеще́дрый вся нам, я́же к по́льзе вре́менней и ве́чней потре́бная; да не возда́ст нам по дело́м на́шим, но по неизрече́нному человеколю́бию Своему́ прости́т согреше́ния на́ша, да изба́вит нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, ско́рби и боле́зни; да ниспосле́т нам благо́е наме́рение и си́лу подвиза́тися в исправле́нии жития́ на́шего, и в бу́дущем ве́це да сподо́бит нас вни́ти в Ца́рствие Небе́сное и сла́вити всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитва святому юрию

Акафист и молитва

святому благоверному великому князю

Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому

(память 04/17 февраля)

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие.

Радуйся, пречестная отрасль равноапостольнаго князя Владимира.

Радуйся, святости князя Андрея Боголюбскаго подражателю.

Радуйся, благоверия князя Глеба наследниче.

Радуйся, яко тобою град Владимир украшается.

Радуйся, яко Бог в тебе дивен является.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 2

Радуйся, православия поборниче.

Радуйся, христианскаго благочестия блюстителю.

Радуйся, милости и помощи нуждающимся подателю.

Радуйся, яко тобою вернии просвещаются.

Радуйся, яко прославляяй тя чудесы Бог тобою всех к себе призывает.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 3

Радуйся, люди, врученныя свыше скиптру твоему, добре управивый.

Радуйся, гнев на ближняго до конца в себе умертвивый.

Радуйся, уста своя от клеветы заградивый.

Радуйся, яко тобою всякая вражда и злоба побеждаются.

Радуйся, яко от Бога и человек достойне возлюблен был еси.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 4

Радуйся, страждущим в жизни сей сострадателю.

Радуйся, безпомощным скорый помощниче.

Радуйся, всем сущим в напастех милосердый заступниче.

Радуйся, яко тобою немощнии сильни бывают.

Радуйся, яко молитвам твоим Господь благоутробно внемлет.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 5

Радуйся, терпением злобу мира сего победивый.

Радуйся, яко всего себе в жертву за люди твоя принесл еси.

Радуйся, яко Отечество твое от погибели спасл еси.

Радуйся, яко заступлением твоим и ныне Царство Российское от междоусобныя брани охраняется.

Радуйся, яко предстательством твоим уповаем и мы от бед избавитися.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 6

Радуйся, того на смертнем одре прощением и утешением укрепивый.

Радуйся, благая за зло воздавый.

Радуйся, отеческую любовь вдовице и сирым обещавый.

Радуйся, яко дивный образ любве Отца Небеснаго к себе явивый.

Радуйся, пример братолюбия христианскаго и всем нам оставивый.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 7

Радуйся, святых князей Андрея и Глеба богоизбранный преемниче.

Радуйся, в народоправлении велию мудрость проявивый.

Радуйся, подчиненныя ти люди на путь благочестия направивый.

Радуйся, яко молитвами твоими престоли правоверных царей утверждаются.

Радуйся, славо и утверждение града Владимира.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 8

Радуйся, святыми храмы той украсивый.

Радуйся, веры Христовы усердный проповедниче.

Радуйся, о спасении грешных теплый молитвенниче.

Радуйся, яко имя твое доныне в Нове-граде прославляется.

Радуйся, яко и на небеси славою и честию от Бога превознесен еси.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 9

Радуйся, Христовы Церкве стено и утверждение.

Радуйся, велию православнаго исповедания тайну иноверным открывый.

Радуйся, заблуждающихся в вере обличивый.

Радуйся, яко тобою и ныне от ересей Церковь ограждается.

Радуйся, яко твоим предстательством и град наш доныне в православии нерушимо пребывает.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 10

Радуйся, дивное отвержение себе спасения ради ближних твоих явивый.

Радуйся, яко пострадати за имя Христово возжелел еси.

Радуйся, яко, мучеником подражавый, лику их сопричтен еси.

Радуйся, яко пред великим мужеством твоим всяк возраст преклоняется.

Радуйся, яко венец твой княжеский кровными каплями, яко камением чудным, украсил еси.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 11

Радуйся, жизнь вечную в Царствии Небеснем получивый.

Радуйся, венец княжеский вкупе со главою твоею неверным за ближния твоя оставивый.

Радуйся, венец мученический от Царя Небеснаго приявый.

Радуйся, яко тобою и до сего дне Отечество наше от врагов избавляется.

Радуйся, дивный хранителю, от Бога всем нам данный.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 12

Радуйся, о грешнем роде человечестем молитву пред ним возносяй.

Радуйся, от святых мощей твоих многая чудесная исцеления болящим источаяй.

Радуйся, от страстей благодатию, данною ти от Бога, души наша свобождаяй.

Радуйся, яко тебе и святым князем Андрею и Глебу, сродником твоим, вернии всеусердно покланяются.

Радуйся, наша недостойная хваления благосердно приемляй.

Радуйся, святый благоверный великий княже Георгие. Кондак 13

Затем читается Икос 1, затем Кондак 1.

О богоизбранный чудотворче, преславный угодниче Христов, Церкве Православныя поборниче. Царства Российскаго защитниче, великий княже Георгие!

Преклоньше колена, молим тя: призри на ны грешныя, прибегающия к твоему заступлению, услыши сие малое моление наше и теплым твоим предстательством умоли Милостиваго Бога, Емуже предстоиши с лики Ангел и со всеми святыми, да сохранит нас в единении Православныя Церкве и утвердит в сердцах наших дух правыя веры и благочестия, и избавит нас от всякаго злаго искушения. По велицей любви твоей, еюже ближния твоя возлюбил еси, испроси у всещедраго Господа Отечеству твоему, и нашему купно, мир и благоустроение; всем же нам, недостойным, усердно к тебе припадающим, богоугодное и безмятежное житие.

О святый заступниче наш, не остави нас слабых и безпомощных, молися за ны ко Господу и Пречистей Владычице Богородице, подвигни с собою на молитву о нас богопрославленныя сродники твоя, святыя князи Андрея и Глеба, с нимиже вкупе зде на земли нетленными мощами почиваеши и на небеси, у Престола Царя Небесного предстоиши, да дарует Он всещедрый вся нам, яже к пользе временней и вечней потребная; да не воздаст нам по делом нашим, но по неизреченному человеколюбию Своему простит согрешения наша, да избавит нас от всякия нужды и печали, скорби и болезни; да ниспослет нам благое намерение и силу подвизатися в исправлении жития нашего, и в будущем веце да сподобит нас внити в Царствие Небесное и славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

31 июля (13 августа) 2014 года. Святые дня, молите Бога о нас! (ч.1)

На третьем курсе Академии (в 1895 г.) Василий принял монашеский постриг с именем мученика V века Вениамина, весною 1896 г. был рукоположен во иеромонаха.

По окончании Академии в 1897 году со степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую Духовную Семинарию. С 1898 года – он инспектор Холмской, спустя год – Санкт-Петербургской Семинарии. В 1902 году, после возведения в сан архимандрита, назначен ректором Самарской, а через три года – Санкт-Петербургской Семинарии.

(патриарх Тихон и митрополит Вениамин)

В Петрограде изъятие ценностей проходило спокойнее, чем в других местах – благодаря стараниям владыки Вениамина, который обратился к пасомым с таким «Воззванием»: « Святая Церковь, верная заветам Христа, следуя примеру великих святителей, во время народных бедствий шла на помощь погибающим Я своей архипастырской властью разрешаю общинам и верующим жертвовать на нужды голодающих церковные ценности, даже и ризы со святых икон, но не касаясь святынь храма Но если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию…

Существует устоявшееся поверье, будто при обыске в канцелярии Митрополита присутствовал Введенский, который имел наглость подойти к владыке под благословение, на что владыка, не дав благословения, сказал: « Отец Александр, мы не в Гефсиманском саду ». Современные церковные историки такой факт отрицают, но поверье выразительно передает народное мнение о Введенском: это Иуда.

(здание Петербургской филармонии, бывшее Дворянское собрание)

(митрополит Вениамин в зале суда)

(Петербургская тюрьма “Кресты”)

(место казни митрополита Вениамина)

На родине митрополита Вениамина в Няндоме был построен и освящен в честь его имени храм.

(храм священномученика Вениамина Петроградского в Няндоме, Архангельская обл.)

Светильник всесветлый во граде святаго Петра явился еси, пастырю добрый, священномучениче отче Вениамине. Любовь и милосердие в сердцах верных насаждая, благотворити призывал еси терпящим глад и нищету. Сего ради и мы к тебе прибегаем и с верою вопием ти: моли Милостиваго Бога, отечество наше в Православии и благочестии утвердити, мир Церкви даровати и душам нашим велию милость.

От юности иго Христово на рамо взем, истинный страж Православныя Церкве явился еси, священномучениче Вениамине. Клевету, узы, страдания и суд неправедный от беззаконных мужественне претерпевая, святыню церковную на поругание не предал еси. Темже и Христос даром терпения и любве тя исполни, во еже пред мученическою кончиною со благодарением взывати: за вся, Господи, слава Тебе.

К тебе ныне прибегаем верою и любовию чтущии тя, похвалы сия приносяще от всего сердца и помышления. Молим тя прилежно, страстотерпче святый, не забуди ны к тебе усердно притекающих: утверди нас в вере святей православней, научи нас всегда творити заповеди

Божия, исцели болезни душевныя и телесныя, буди нам покровителем и прибежищем в скорбех и напастех, заступи ны от враг видимых и невидимых, да и мы богоугодне прешедше поприще сея жизни, твоим предстательством и богоприятными молитвами будем наследницы

Царствия Божия и сподобимся с тобою предстояти Престолу Царя Славы,поклоняяся Ему и воспевая во веки веков.Аминь.

(священномученик Сергий Шейн до пострига)

Последние слова отца Сергия, сказанные коммунистическим палачам были: « Я ни с кем не борюсь — только с самим собою ».

Мученик Юрий Петроградский (Новицкий)

Память 31 июля, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборе Санкт-Петербургских святых.

Был арестован в мае 1922 года. 10 июня в Петрограде начался “обвинительный процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей.” Признать себя виновным на суде отказался, держался спокойно и ровно.

К тебе, о преславный новомучениче Юрие, богомудрому наставнику юных, просветителю и истины взыскателю и возвестителю, исповеднику, богословия ревнителю, за Христа страдания и смерть приявшему, вседушно прибегаем и молим: простри руку помощи всем в немощи и злострадании сущим, научи во единодушии и любве пребывати и спасатися вкупе, не остави храм, имени твоему посвященный, твоим попечением и всех с верою и любовию чтущих святую память твою. Ум и сердце на горняя направи; не словесно бо токмо, но действенно жити по Бозе ревнуем; ближняя паче себе возлюбим, гнев, зависть, корысть на кротость и милосердие преложим, да над страстьми победители явимся. Исповедания веры спасительныя держатися помози, прельщения льстиваго сетей избави; и тако прилепившеся тебе, святому заступнику нашему, сподобимся Царствие Небесное унаследовати, идеже ты в сонме новомученик и исповедник Российских непрестанно славиши Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Память 31 июля, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборах Санкт-Петербургских и Одесских святых.

Во время учёбы на юридическом факультете Новороссийского (Одесского) университета он познакомился с Осипом Яковлевичем Пергаментом — первым одесским председателем Совета присяжных поверенных, которого за ораторское искусство называли одесским златоустом. Пергамент преподавал в Новороссийском Университете римское право. Возможно, его личность повлияла на выбор Ковшаровым по окончании университета профессии адвоката.

В 1903 году окончил юридический факультет Новороссийского (Одесского) университета, после чего до 1906 году работал в Одессе. Достоверных данных об этом периоде его жизни пока нет.

В 1916 году вошёл Правление Общества объединённых петроградских православных приходов. По иронии судьбы Ковшаров, ранее защищавший революционеров от царского правительства, теперь вынужден был защищать Церковь, ее служителей и имущество от большевистского правительства. Он делал это умело, активно препятствовал закрытию петроградских церквей.

В 1922 году был арестован по “делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей.” Остались воспоминания протопресвитера Михаила Польского, как Ковшаров вел себя на процессе: ” . с первой же минуты процесса, ясно предвидевший его неизбежный финал, Ковшаров давал на поставленные ему вопросы хладнокровные, меткие по смыслу и часто едкие по форме ответы “. В своем выступлении он подробно разобрал доводы обвинения, виновным себя не признал, а закончил словами: ” Для братской могилы в шестнадцать человек материала для обвинения мало ” (обвинение требовало 16 смертных приговоров).

  • Добавить комментарий
  • 0 комментариев

Android

Выбрать язык Текущая версия v.210.1

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре

Богослужения

Библейские чтения

Календарь

Дни особого поминовения усопших 2017

Дни поминовения новопреставленных

Подписка

Мученик Юрий Новицкий

Дни памяти:

25 июня (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых

5 февраля (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Юрий Пет­ро­вич был аре­сто­ван в мае 1922 го­да. При­знать се­бя ви­нов­ным на су­де от­ка­зал­ся, дер­жал­ся спо­кой­но и ров­но.

В ночь на 31 июля (13 ав­гу­ста н. ст.) 1922 го­да они, обри­тые и оде­тые в лох­мо­тья, бы­ли рас­стре­ля­ны, по неко­то­рым све­де­ни­ям, на окра­ине Пет­ро­гра­да на стан­ции По­ро­хо­вые.

Богослужения

Служба святому новомученику Юрию Новицкому

На велицей вечерни

На Господи воззвах: стихиры предпразнства и святаго, глас 1.

Подобен: Всехвальнии мученицы:

Прехвальнии новомученицы, святителю Вениамине, преподобне Сергие, богославные Юрие и Иоанне, торжествуем святую память вашу, вас бо не потопила ни вода безверия, ни буря ярости беззакония, ни ветры ересей, но Духом Святым просвещеннии, яко жертвы непорочныя Царю Славы принесостеся. Емуже молитеся о душах наших.

Никако же есть Дому Божию погибнути, аще и возстают нань преспевающии во злых, обаче не возмогут противитися Обетовавшему: созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют Ей. Темже и ты, премудре Юрие, немощная сих дерзости провидев, сам себе яко камение живо Христу предал еси, да приимет тя, якоже древле Петрови, исповедание твое во основание положив, и на сем церкве Русския стояние утверждая, яже ныне прославляет тя.

Всехвальне Юрие новомучениче, за чистоту души твоея, увенча тя Владыка венцем славы вечныя, прияв твоя страдания и смерть, яко жертву всесовершенну. Темже и во светлостех небесных ныне ликовствуеши, Христу молящеся, о спасении тя призывающих.

Звезда нам память твоя незаходимая, неподвижимая, Юрие досточудне страстотерпче, стези нам светом своим озаряющая, и пути незаблудныя указующая, на ню бо зряще, яко моределателие ладию поверяем, сердечныя наша помыслы, словеса и деяния, да в пристанище небурное окормимся недушевредне, тя молитвенника неусыпна о нас стяжавше.

Возсия нам спасения свет Рождшимся от Тебе, небо другое утробу Твою содела умных светов начальный Свет, к Нему же взирающе, молим Тя, яко Бога нашего Матерь, да не зайдет от очию нашею просвещение мысленное Вечнаго Живота.

Прокимен дне и чтения мученическая 3.

Пророчества Исаиина чтение.

Тако глаголет Господь: вси языцы собрашася вкупе, и соберутся князи от них, кто возвестит сия в них? Или яже от начала, кто слышана сотворит вам? Да приведут свидетели своя и оправдятся, и да услышат, и да рекут истину. Будите Ми свидетели, и Аз Свидетель, глаголет Господь Бог, и отрок, егоже избрах, да познаете, и веруете Ми, и разумеете, яко Аз есмь; прежде Мене не бысть ин бог и по Мне не будет. Аз есмь Бог, и несть разве Мене, спасаяй. Аз возвестих и спасох, уничижих, и не бе в вас чуждий. Вы Мне свидетели, и Аз Господь Бог. И еще от начала Аз есмь, и несть отъ рук Моих избавляяй; сотворю, и кто отвратит то? Сице глаголет Господь Бог, избавляяй вас святый Израилев.

Премудрости Соломоновы чтение.

Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука. Непщевани быша во очесех безумных умрети, и вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушение; они же суть в мире. Ибо пред лицем человеческим аще и муку приимут, упование их бессмертия исполнено. И вмале наказани бывше, великими благодетельствовани будут, яко Бог искуси я и обрете их достойны Себе. Яко злато в горниле искуси их и яко всеплодие жертвенное, прият я. И во время посещения их воссияют и, яко искры по стеблию, потекут: судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них во веки. Надеющиися Нань разумеютъ истину и вернии в любви пребудут Ему, яко благодать и милость в преподобных Его и посещение во избранных Его.

Премудрости Соломоновы чтение.

Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их, и попечение их у Вышняго. Сего ради приимут царствие благолепия и венец доброты от руки Господни, зане десницею покрыетъ я и мышцею защититъ ихъ. Прииметъ всеоружие рвение свое и вооружит тварь в месть врагом. Облечется в броня правды и возложит шлем суд нелицемерен. Приимет щит непобедимый преподобие, поострит же с ним мир на безумныя. Пойдут праволучныя стрелы молниины и, яко от благокругла лука облаков, на намерение полетят. И от каменометныя ярости исполнь падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потопят я нагло. Сопротив станет им Дух силы и, яко вихор, развеет их. И опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите убо, царие, и разумейте, навыкните, судии концев земли. Внушите, держащии множества и гордящиися о народех язык, яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышняго.

На литии стихиры, глас :

Книжников и закононозвавцев похвало и слава мучеников показался еси Юрие досточудне, крест бо Христов подвижнически восприявше, поприще мучения претекл еси, и со славою очищение самаго себе мученически совершивше, яко чист сый Чистому предстоиши Христу, венценосче всеславный, со всеми новомученики Российскими веселящеся, молися за нас ко Господу.

Юрия новомученика, приидите вернии вси почтим, пеньми и песньми духовными, сей бо мужеством препоясася, исповедник был еси крепок; и мучения венец светел восприим благодатию, Христа прославил еси.

Цвете прекрасный, Юрие богомудре, кровь твою честную за Христа излиял еси; темже от Вседержителевы руки подвигов почесть прият, украсися неувядаемаго цвета сиянием.

В небесный вшед Чертог багряницею украшен, и Троице с велием сонмом новомучеников и исповедников ныне предстоиши, Юрие многострадальне, мы же днесь, память твою светоносную совершающе, прославльшаго тя Господа величаем.

Мученик лицы Тя основание быти вменяют, Дево, подвигу сих. У Креста Ти стоящей, оружие пройде Твою непорочную душу, Юже божественная Любы от рождества распали.

На стиховне, глас

Стих: Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится.

Христианския веры ревнителю, святоотеческаго учения проповедниче и исполнителю, плоды трудов твоих великих и многобразных Христу принесл еси, Емуже и до смерти последовал еси. Егоже ныне зриши в сиянии славы вечныя, новомучениче Юрие богомудре.

Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут.

Не скорбети, но радоватися повеле ближнним твоим, Юрие блаженне, егда призва тя Господь последовати Ему страданием; аще гоним и истязуем бе, всего себе в руце Владычни предаде, телесныя раны превозможе силою вседетельною Духа.

Кровию обагрив твоею ризы твоя, вшел еси во святая святых, свят ты быв, Юрие славне, мужественно страдания и смерть за Христа приял еси, лесть и неистовство богоборческое поправше, врага победил еси; темже тя молим: укрепи молитвами твоими души наша.

И ныне, предпразднства:

По 1-м стихословии седален:

Отвергнувся себе, верности Спасителю за ны распятому мужественно страдания Правды вечныя подъял еси, не убоявся прещения власти богоборческия, исповедниче Христов Юрие пречудне и богоносне; ни гонения бо, ни темница не возможе отлучити тя от верности Богови. Сему же и нас настави, страстотерпче святый.

По 2-м стихословии седален:

О новый угодниче и святительниче града Петрова! Во узилище суще, борением внутренним томим был еси, гефсиманстей чаше приобщился еси, грехи своя голгофской желчию очистил еси, и страданием мученическим в Бозе сердце свое утвердил еси, ныне Пасху вечную торжествуеши на небесех, соделай и ны общники веселия твоего.

По полиелеи седален:

Светло торжествующе празднуем память твою, святый Юрие, и верою исполняемся, яко не оставляеши нас своим попечением; предстояще незримо со святителем Вениамином и постравдавшимиа с тобою купно Мученики Сергием, и Иоанном, моление сие приемлеши, предстательствуя о спасении поющих тя.

Слава и ныне Предпразднства.

Прокимен, глас 4: Восхвалятся преподобнии во славе, и возрадуются на ложах своих.

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных.

Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 67.

по 50 псалме стихира, глас :

От юности ученик Христов быв, апостольски проповедати слово Божие потщался еси, и якоже о тебе рече другом Христос: иже бо несть на вы по вас есть, темже верен Господу до конца пребыв, Христовым крещением крестился еси, сего ради и нам подаеши благодать твою, новомучениче Юрие.

Канон святому новомученику Юрию Новицкому ( глас 4)

Ирмос: Отверзу уста моя и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся, светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Создателю Ангелов и света Подателю, Иисусе Христе, ум и сердца наша просвети, да достойными усты прославим подвиги вернаго Твоего, мученика и свидетеля Юрия, болярина благовернаго, кровию своею землю нашу освятившего.

Цветы добродетелей носяще, отселе горних садов благоухание предвосхитил еси, в сих же ныне яко крин благоуханный, присно радостию цветеши неизглаголанною. Престолу ныне предстоя Христову, яко мученик преславный, Юрие всечестне, приими молитвы наша с любовию тебе возсылаемыя.

От юности благочестивыма сродники твоима наставляемый, возрастал еси, Юрие прехвальне , в премудрости Божественной и человеческой, сице просим тя: просвети разум наш светом истины, а души наша милосердною любовию преобрази, испрашая душам нашим от Христа мир и велию милость.

Богородичен: Бога без семени рождшая, паче ума человеча, Дево Пречистая и Мати; Егоже моли помиловати поющих Тя.

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди, в Божественней Твоей славе венцев славы сподоби.

Дар Богу, всеблаженне, тебе самаго принесл еси, служением чадом страждущим и иныма делы милосердия, заботами о просвещении юных, истины научней приращении и ревности о Правде Христовой и благостоянии Церкви Его и всим житием твом многотрудным и честным страданием, богосносне Юрие страстотерпче.

Усердно трудился еси , Юрие достославне, во всеучилище , иже во граде Петровом, к свету разума многих приобщая, правовед преизрядный, а послеже и святоотеческаго учения ревнитель и наставник богмудрый явился еси, сего ради просим тя: всеучилищу сему и всем истины взыскующим покровитель преблагий буди.

Победив века сего зломудрствование, в небесная возшел еси, непобедиме Юрие, победы венец нося от вседержительныя руки Божия, моли от бед спастися тебе почитающим.

Богородичен: Утверждение буди и прибежище, и покров Дево Пречистая, верою к Тебе прибегающим, и любовию воспевающих Рождшагося из Тебе.

В незлобии Христу подражавый, истязания и раны от татей кротко претерпе, Юрие многострадальне, ныне же во славе со ангелы и отцами Церкви предстоиши Слову Предвечному и молишишися о спасении и благоденствии нашем. Сице просим тя: не остави в молитвах нас, дивный мучениче и скорый молитвенниче. Твоему присному заступлению за ны пред Господом дивящеся, Тому хвалу по силе приносим и тебе величаем, и молим: не остави нас, покровителю наш благий и милостивый.

Лето живота нашего прочее сохрани неврежденно поможением Твоим, Дево Отроковице, и сподоби конец благий получити нам, воспевающим Тя и взывающим: радуйся, Всеблаженная, Богородице Чистая, Одигитрие

Ирмос: Седяй в славе на Престоле Божества во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный нетленною дланию и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Утеснил еси нечестие, святче, пространством истиннаго благочестия, и пути в сие ведущия, показал еси, спасая души, потопляемыя прелести богоборчества водами.

Падшаго естества возношение, Духом укрепляемь, поправ, мужественно облеклся еси багряницею нетления, Юрие новомучениче: темже прославляемь ангели и человеки.

Кровию страдания, блаженне, освятил еси землю, духом же на Небеса возшед, присовокупися гласу святых новомучеников, воспевающих Святую Троицу.

Богородичен: Просвети, Пречистая, омраченную душу мою светом Твоим, яже Свет рождшая Един Ипостасный.

Ирмос: Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей, Ты бо, Неискусобрачная Дево, имела еси во утробе над всеми Бога и родила еси Безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая.

Просиял на земли светлостию разума твоего, святый Юрие, яко пчеле трудолюбой подобно нектар знаний отовсюду сбирал еси, и умы юныя к оному усердно приобщи и воистину премудрости любитель искренний явися тем же и нас нерадивых любомудрию истинному научи, страстотепрче святый.

Крест Христов житием своим прославил еси, преславный Юрие, яко не убоялся еси хулителей и гонителей истины Божия, не устрашившись велений безбожных, на смерть свою яко на пасху Господню шествовал еси, и нас утверди в любви Божией твоими к Богу молитвами.

Душа твоя крепкая козни вражеская низложи, мрак неверия и лукавствия разгнася твердейшею верою твоею, Юрие всехвальне, новомучеников похвало. Ты бо смиряяся оскорбляемь, темницы и изгнания горечь претерпел еси, темже блаженную улучил еси, многострадальне, славу и светлость.

Богородичен: Иже образ Ипостаси Отчи, из Тебе прият смешение Богородительнице, и истлевший образ прослави, и сего нова сотвори.

Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, богомудрии, Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим.

Евангельски на земли пожити сподоби тя Христос Господь, Юрие богомудре, лествицею заповедей Его на Небо восход сотворити, нищетою духовною основание положив, радостию в поношениих навершил еси блаженства.

Искушаемь врага злобою, святче Божий, тяготу злобы человеческия чрез все житие Твое пронесл еси. В любви же Господней крепость обретающи, вся претерпел еси яко воин Христов добропобедный, злобу человеческу любовию Божиею победил еси.

Человецы на Господа и Церковь Его враждоваху иногда, и ты от тех претерпел еси муки многоразличныя, святый Юрие, на Спаса твоего Господа уповающи, не посрамился еси, но низложил еси врага злобу, блаженне. Ликуеши ныне в небесных обителех веселящеся, на Бога бо изрядным упованием сладость живота вечнаго стяжал еси и сонму святых Христовых сопричислен еси

Богородичен: Вземлющаго грехи всего мира, Христа заченши, Пречистая, не престай просящи грехов прощения воспевающим Тя.

Срадуйтеся нам ангельские чины и святии вси, днесь бо празднуем память новомученика Юрия, подвиги земныма своима, делы милосердия страданиями правды Христовой ради Царствия вечнаго достигшаго, веруем, яко духом вкупе с нами пребывая, моление сие приимет и Христу принесет, ходатайствуя о спасении нашем.

Во обители небесныя духом устремился еси, богоблажене Юрие, таже Господу усердно поработав живот вечный и блаженный унаследовал еси. Сего ради и мы тебе взываем: молитвенниче наш, не престай ходатайствующи за нас. Ты бо сладость живота вечнующаго в Бозе еще в земном житии твоем вкусил еси, мучениче, темже вся доблестно претерпел еси. Ликуй ныне во обителех райских, выну пред лицем Божиим веселяся.Темже вопием ти:

Радуйся, рода именитаго отрасле благородная; Радуйся, лозо вертограда Христова богатоплодная; Радуйся, сословия дворянского преизрядное украшение; Радуйся, добрый и усердный последоваетлю евангельского учения; Радуйся, благочестия предков твоих прехвальный сонаследниче ;Радуйся, от отрочества Иисуса Сладчайшего возлюбивый; Радуйся, во дни юности твоея всю себе Ему Единому посвятивый; Радуйся, светильниче знания и благочестия; Радуйся, искоренителю невежества и нечестия; Радуйся, исповедническаго подвига сияние прославивый; радуйся, крест во дни гонений на Церковь избравый. Радуйся, Христа распинаемаго паче жизни временныя возлюбивый; радуйся, темницу, страдания и смерть за Него претерпевый. радуйся, собору новопрославленных святых Русских причтенный. Радуйся, прехвальне и премудре новомучениче болярине Юрие, заступниче и покровителю наш многомилостивый!

Ирмос: Не послужиша твари, богомудрии паче Создавшаго, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся, поюще: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси

Ни темница, ни ярость мучителей, ни страдания, ни даже смерть не возмогли разлучити тебе от любве Божией, тою укрепляяся, воспевал еси: благословен Бог отец наших.

Возмогл еси Божиею вседетельною силою богоборческия прелести вселукавое мудрование, страстотерпче, победити, и венец нетленный от всех Владыки прияти, поя: благословен Бог отец наших.

Воистину блажен ты, Юрие многострадальне, ибо сподобился еси соделаться общником страстей Христовых, себе самаго в дар Зиждителю принося, вопиял еси: благословен Бог отец наших.

Богородичен: Радосте скорбящих и отчаянных, Ты еси Мати Преблагая, Спаса рождшая рода нашего.

Ирмос: Отроки благочестивии в пещи Рождество Богородичо спасло есть, тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки.

Светом Божественным и благодатию Духа Святаго, благоухаюше священная па­мять твоя, всеблаженне Юрие, просвещает верных, созываюше воспети: Госпо­да пойте, и превозносите Его во веки.

Ныне время торжества, ныне радость духовная явися, возвеселимся убо, Христоименитые людие, подвиг веры премудраго и благовернаго болярина Юрия восхвалим, вопиюше: Господа пойте, и превозносите Его во веки.

Приобщи и нас, грешных, вере твоей, святый Юрие, укрепи стопы наша на пути жизни христианской, соделай нас неколеблемы от ветр нечестия, и научи нас Троицу Святую любити паче живота своего, да с тобою купно превознесем Ея во веки.

Богородичен: Столп крепости тверд, и степень, и Хранительницу, и Заступницу стяжавше Тя верою поюще: благословен Бог отец наших.

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаем, да торжествует же Безплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Возвышен явился еси страдании честными, приял еси венцы победы, и ныне в лике новомученик и исповедник Российских предстояще Престолу Троицы Всесвятыя и Нераздельныя, радуешися вечною радостию.

Ныне с Лики Ангельскими на Небесах предстоиши Владыце всех, исповедниче Христов Юрие премудре, и веруем, моляшися за скорьбми обуреваемый народ наш, да вера истинная и просвещение духовное вкорнятся в нем крепко

Наставниче и молитвениче наш, святый Юрие, с аввою твоим, святителем Вениамином и новомученики Сергием и Иоанном прииди, стани с нами; верою просящия тя спасай от всякия беды, Юрие блаженне, во Отечествии Небеснем пребываеши присно, яко мученик непобедим, днесь бо праздуем честную память твою.

Богородичен: Ты Едина Богу всяческая мудростию создавшему, Мати позналася еси Неискусобрачная, Дево Пречистая. Темже Тя ангели и человецы песньми величают.

Ризы твоя, Юрие досточудне, кровию агнчей убелишася, страданием светло просветися лик твой, темже Христос венцем мученическим увенча тя.

Слава и ныне. Ангелом пении Тя величающим человецы сподражати тщатся, аще и грешни есмы, немощное наше славословие от сердец возносимое не презри.

На хвалитех, глас

О преславнаго чудесе! Красуется ныне Церковь Русская, кровь святых мученик имуще крепкое утверждение. И церкви Божии сонму новых российстих мученик равночисленнии свет миру Христовой веры выну являют. Темже днесь воспоим добраго Христова мученика, память его светло торжествующе, добропобеднаго и премудраго болярина Юрия.

О преславнаго чудесе! Всем сердцем болезнуя о церковной правде, путем трезвения духовнаго, благоговения, таин Божиих созерцания, чертога небесного достигл еси. Деяньми твоима и скорбей терпением Церковь украшается, чистотою исповедания нечестие посрамляется, словесами и трудами вашими вера утверждается. Темже молим тя, всечестный Юрие, руководствуй в наших обстояниих нас, да тобою наставляеми и заступаеми, Царствия Небеснаго сподобимся.

О, Преславнаго чудесе! На небеси и на земли радость днесь возсия в память святых мучеников петроградских: от Ангел хвалами венчаются, и от человек пения приемлют. О како во стране нашей истина утверждается, о како святыя сия Богу угодиша, имиже враг паде лукавый, Христу побеждшу того.

Слава, глас и подобен тойже: О преславнаго чудесе! Воспоим днесь Христа Бога братие, во храме дивнаго страстотерпца Юрия сошедшеся, того бо имамы вернаго наставника, и заступника добраго, и любве учителя, ипремудрости Божией насадителя. Того восхвалим.

Прокимен, глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах своих. Стих: Воспойте Господеви песнь нову, хваление его в церкви преподобных. Апостол ко евреем, зачало 334. Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду, и преподобнии Твои возрадуются. Евангелие от Луки, зачало 67. Причастен: В память вечную:

Молитва первая святому новомученику Юрию Новицкому

К тебе, о, преславный новомучениче Юрие, богомудрому наставнику юных, просветителю и истины взыскателю и возвестителю, исповеднику, богословия ревнителю, за Христа страдания и смерть приявшему, вседушно прибегаем и молим: простри руку помощи всем в немощи и злострадании сущим, научи во единодушии и любве пребывати и спасатися вкупе, не остави храм, имени твоему посвященный, твоим попечением и всех с верою и любовию чтущих святую память твою. Ум и сердце на горняя направи; не словесно бо токмо, но действенно жити по Бозе ревнуем; ближняя паче себе возлюбим, гнев, зависть, корысть на кротость и милосердие преложим, да над страстьми победители явимся. Исповедания веры спасительныя держатися помози, прельщения льстиваго сетей избави; и тако прилепившеся тебе, святому заступнику нашему, сподобимся Царствие Небесное унаследовати, идеже ты в сонме новомученик и исповедник Российских непрестанно славиши Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святому новомученику Юрию Новицкому

О, святый новомучениче Юрие Петроградский! К тебе, предстателю святый, прибегаем, яко не имамы дерзновения ко Господу за премногия грехи наша. Ты же, страстотерпче святый, в земном житии твоем столп веры православныя быв и исповедник доблий, укрепи нашу веру, да возможем противустати всем кознем лукаваго, испроси нам у Всемилостиваго Бога вся благопотребная душам и телесем нашим, заблуждающих обрати, недугующих исцели, юныя просвети, да уведят благочестия доброту и греха безобразие, даждь нам утешение в печалех, пробуди в сердцах наших покаяние, возжги в сердцах наших пламень Божественныя любве и всем вся даруй, яже ко спасению потребное и полезная, да всеблагомощным предстательством твоим избавимся от всякия беды и напасти, и да будем благоуспешны в трудех наших. Услыши моления наша, благоверне Юрие, ко иконе твоей с верою и любовию припадающих, яви нам многомощное твое заступление, соблюди град Петров, его же возлюбил еси, и вся грады и веси русския от напастей ненаветны, да славим дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья святому новомученику Юрию Новицкому

О, святый новомучениче Юрие Петроградский! К тебе, скорому помощнику и теплому молитвеннику, недостойнии, прибегаем, смиренное моление приносяще: не презри ны, немощныя, по вся дни и часы в беззакония впадающия. Ей, святче Божий, не остави ны, твоея милости приносящия, велие бо имаши дерзновение ко Христу Богу нашему, яко многи муки и страдания за Него и смерть лютую приял еси и, ныне со Ангелы Престолу Божию предстоя, умоли Господа Бога избавити ны от всякия скорби и болезни и всякаго зла, наипаче же от нахождения врага темнаго, Церкве Православней благоденствие даруй; град Петров, в немже страдания приял еси, и всю землю Русскую миром огради, от всякаго злаго обстояния избави и вся, к животу временному полезная и ко спасению вечному приводящая, даровати нам у Господа Бога нашего испроси, да молитвами твоими христианскую кончину получити вси сподобимся и, козней диавольских и муки вечныя избавльшеся, безконечнаго блаженнаго Царствия причастницы будем.

О, святый и добропобедный новомучениче, сотвори молитвы твоя за всех страждущих, за лишенных крова, работы, за сущих во обстояниях тяжких, за пребывающих в отчаянии и тревоге о днях грядущих.

Ей, святый Юрие, ниспошли благословение Божие всем в радости сущим, упроси Творца нашего даровати помощь благодатную семьям нашим, чадом, старцем и старицам, да сподобит всех нас Милосердный наш Господь во всяк день и час жития нашего в мире и славословии Божием пребывати. К предстательству и заступничеству твоему прибегая, угоднице Христова, усердно просим тя: приклони Милосердие Божие, к нашей Святей Церкви, к архипастырям, пресвитером, монашествующим и миряном, яко ты еси, всеблагий заступниче наш, пред Престолом Всесвятыя и Нераздельныя Троицы.

Вознеси молитвы твоя, о святый страстотерпче, за всех умерших в надежде всеобщего воскресения, да простит им Господь вся согрешения их, вольная и невольная. О, святый Юрие, испроси у Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, прощения всех наших прегрешений, яже от юности до настоящего дня и часа согрешихом. Умоли Господа нашего исполнити вся просьбы наша и молитвами твоими сподоби ны славословити купно с тобою Всесвятаго Господа и Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Каноны и Акафисты

Акафист святому мученику Юрию Новицкому

Избранный Предвечным Богом и возлюбивый Его всем сердцем, страдания и смерть за Него претерпевый и душу свою Ему вручивый, и от Него же венцем нетленным и даром чудотворения увенчанный, всехвальный и богоносный страстотерпче, благоверный болярине Юрие, многих ко Христу обративый, обрати и наша сердца ко Господу Иисусу, и, яко имеяй дерзновение велие ко Всесвятей и Единосущней Троице, молися непрестанно о спасении нас, грешных, и от всяких бед свобождай ны, зовущия ти:

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Ангелов и человеков Творец посла тя, святче Божий, Церкви Российстей во укрепление, жаждущим же ведения истины во благое вразумление и назидательное окормление, яко просвети тя благодатию своею, ограждая от влияния лжепророков рая земнаго, ты бо токмо за ны Распятому и Воскресением жало смерти поправшему, Христу, Пути, Истине и Жизни неизменно до кончины мученическия твоя следовал еси; ныне же веру соблюдши, яко верный воин Христов, радуешися в Небесном Отечестве, и молишися усердно за нас, с надеждою благою и любовию горячею воспевающих ти сице:

Радуйся, душу твою за веру спасительную положити не отрекийся;

Радуйся, прещений безбожныя и богоборныя власти не убоявыйся;

Радуйся, мучений за исповедание истиннаго Бога не устрашивыйся;

Радуйся, в невечернем дни Царствия Божия ныне почивающий;

Радуйся, трисвятую песнь херувимски со Ангелы и всеми святыми воспевающий;

Радуйся, всех с верою приходящих к тебе благодатно освящающий;

Радуйся, усердно призывающим желания сердечныя исполняющий;

Радуйся, возлагающим упование на тя росту духовному пособствующий;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Видя Господь благое сердца твоего изволение, прехвальный Юрие, яко издетска послужити Ему восхоте, призва тя на тесный и прискорбный путь жития благочестиваго и подвиг богоугодный, иже подьял еси снискания вечной истины Господней и проповедания правды Христовой. Ты же всем сердцем, всею душею и всею крепостию твоею Иисуса Сладчайшего возлюбивши непрестанно взывал еси: Аллилуиа.

Разум озаренный благодатию Божиею измлада имел еси, преславне Юрие, от юности бо сродником твоим богомудрым болярином Орестом наставляемый, хранил еси в сердце твоем закон Христов, чтение Божественных писаний, наипаче же душеполезных повествований о житии угодников Божиих и людей именитых и благочестивых, зело возлюбил еси; преподаваемая же тебе о мире Божием учения, силою действовавшия в тебе благодати, в духовный сот превращал еси, добрая точию держал еси. Мы же ныне таковую мудрость твою хваляще, взываем ти:

Радуйся, от юности твоея всем сердцем твоим Христа возлюбивый;

Радуйся, и сам от Него возлюблен и благословен бывый;

Радуйся, заповедей Иисусовых ревностный исполнителю;

Радуйся, добрый и усердный последователю Его святаго учения;

Радуйся, сословия дворянскаго и чина шляхетскаго драгоценное украшение;

Радуйся, от Творца Всемудраго пребогатно талантами многима одаренный;

Радуйся, сторицею я умноживый и има усердно людем послуживый;

Радуйся, всем житием твоим Предвечному Господу угодивый;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Силою и благодатию Духа Святаго движимый, хранимый и озаряемый, прехвальный болярине Юрие, в духе Евангельских заповедей воспитав свою душу, от юности явился еси делателем неленостным на ниве Христовой, все упование на Единаго Бога возложив, сего ради преуспел еси во учении и наставничестве, милосердии и молитве, веры ради гонения претерпев даже до смерти, и ныне чистою душею в райския обители вселився, идеже молишися о всех о тебе Господеви вопиющих: Аллилуйя!

Имуще тя предстателя добра ко Всещедрому Богу, всехвальный новомучениче Юрие, нас напастьми и обстояниями скорбными одержимых укрепи, подая руку спасения, страстей бурю утиши, к безстрастия пристанищу управи и от злых устен защити твоих молитв покровом, и милости от Всемилосерднаго Бога испроси нам, с верою, любовию и надеждою величающих тя сице:

Радуйся, духовнаго просвещения светильниче небосветлый:

Радуйся, милосердия и милостыни источниче неисчерпаемый;

Радуйся, светильниче, правы стези ко спасению освещаяй;

Радуйся, от потопления бурями житейскими спасаяй;

Радуйся, унывающих и мятущихся укрепляй;

Радуйся, от заблуждения и сомнения отреваяй;

Радуйся, враг видимых и невидимых от нас отгоняющий;

Радуйся, благодатный щите, от бед ны сохраняющий;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Бурю многомятежную житейскаго моря безбедно прошел еси, благоверный болярине Юрие, и гавани спасения вечнаго и жительства с Богом безконечнаго достигл еси, окормляемь бо бе заповедьми Христовыма, яже быша светильник ногам твоим, и свет стезям твоим. Темже ныне в горних обителех водворяешися, и купно со всеми новомученики и исповедники российскими радостно поеши Триединому Богу: Аллилуиа!

Слышавше, благоверный болярине Юрие, об отречении благоверного императора Николая и падении империи российстей, не возроптал еси, но разумея, яко вси путие народов и царств в деснице Всемудраго Бога выну пребывают, в годину тяжкую смут и невзгод На Него Единого упование твое возложи. Темже и мы, уповая на твое предстательство, молимся: буди нам скорый помощник и покровитель в земном житии нашем, да благодарно вопием ти:

Радуйся, душу свою добродетельми просветивший.

Радуйся, сердце твое Христу отверсто имевый;

Радуйся, яко промышляеши о нашем спасении;

Радуйся, яко ты печешися о добродетельнем нашем совершении;

Радуйся, Сладчайшего Иисуса более земных благ и пристрастий чтити научаяй;

Радуйся, доверием и любовию к Нему души наша преображаяй;

Радуйся, каменем краеугольным жития нашего Его полагати сподвигаяй;

Радуйся, в Нем токмо отраду, утешение и возрастание духовное обрести наставляяй;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Боготечней звезде, путь верным ко Отцу Небесному указующей, воистину подобен явился еси, всехвальный новомучениче Юрие, яко ты во вся дни земнаго жития твоего учеником, студентом, друзиям и врагом являл еси образ жития добродетельнаго и богоугоднаго, озарял еси всех окрест тебе сущих светом истины Христовой и ныне, нас, вспоминающих подвизи твоя подвигаеши радостно воспевати Сладчайшему Иисусу, выну тя своею благодатно укреплявшему, ангельское пение: Аллилуйя!

Видевшее в тебе источник мудрости великия и познания глубокаго многия людие прихождаху к тебе во всеучилище именитое, иже во граде Петрове, и поучахуся от тебе знаниями полезныма, ты же студентом твоим был еси наставник благий; такожде в написании книг и постижении истины научныя усердно потрудился еси, прехвальный Юрие. Сего ради верно молим тя: предстательством твоим ко Господу, источнику святости и премудрости, глубокую тьму греха отжени, невежественных к познанию Истины настави, шатания умов низложи, нас же во правде Божией укрепи и приими милостиво возносимыя ти похвалы сия:

Радуйся, от Источника Премудрости мудрости наученный.

Радуйся, делатель Христова винограда явивыйся избранный.

Радуйся, правоведов и адвокатов похвало и благословение;

Радуйся, всех истины взыскующих благодатное озарение;

Радуйся, мужей ученых и студентов к познанию Христа приведение;

Радуйся, очи наши сердечныя благодатию и мудростию просвещающий;

Радуйся, заблудшим и ослепленным путь правый показущий;

Радуйся, прельщения и сомнений в действии и милосердии Божием ны удаляющий;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Проповедниче и ревнителю любви деятельныя и самоотречения ближнего ради в годину смут и нестроений воистину явился еси, благоверный болярине Юрие, егда мнозим страждущим вспоможение оказал еси, радея не токмо о насыщении их благами земныма, обаче же об обращении и возвращении их ко Иисусу Христу, Источнику и смыслу бытия человеческаго, сего ради молитвы горячия возносил еси. Мы же ныне просим тя: сподоби и ны в сокровенных храмех сердец воздвигнути духовныя престолы Спасителю, муки и смерть за ны претепевшему, и да сподобимся с тобою купно Милоседному Господу во веки воспевати: Аллилуйя!

Возсиял еси, блаженне, добротою души твоея к людем, святый Юрие, сугубое попечение о чадех больных и страждущих являя, и иных христиан к сему же воздвигая и тако дивными бо делы добрыми твоими и труды многими прославил еси Отца, Иже есть на небесех, образ благости и милосердия неизреченнаго Того людем являя. Ныне же в небесных селениих славы водворяяся, не забуди нас, любовию тебе зовущих:

Радуйся, огнем любве к Спасителю и ближним в сердце своем горевый;

Радуйся, токмо Ему Единому выну служити ны сподвигающий;

Радуйся, отроков и юношей ко Иисусу и церкви Его преславно приводящий;

Радуйся, в час недоумения мысль благу на сердце нам полагаяй;

Радуйся, и нас служити ближним нелемерне и усердне научаяй;

Радуйся, суету помышлений сердечных наших огнем молитв твоих развеваяй;

Радуйся, в верности и в стокойсти в Евангелии нас всех утверждаяй;

Радуйся, не удалятися от источника животворныя благодати наставляй;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Хотяще познати совершенне Христа — Ипостасную Премудрость и Силу, по благословению святителя Вениамина, святоотеческаго наследия взыскал еси, и орлу уподобился еси, к высоте небесней молитвенно возлетевше, постигал еси Богословскую премудрость в свете истиннаго благочестия, просветил еси ближних твоих и ученик избранных в училище богословском. Сего ради просим тя, святый Юрие, и наши умы и теплохладием пораженныя сердца наша озари светом Христовым, да возможем купно с тобою в блаженней вечности Спасителю воспевати: Аллилуйя!

Новое служение и новыя испытания подъял еси, всехвальный Юрие, егда злочестивыя большевики гонения на Церковь Святую и святыни ея возвигоша, ты же купно со святителем петроградским Вениамином восстал еси на борьбу за дело Христово и правды ради Божия волею пострадал еси, яко претерпел еси от власти богоборческия чести гражданския лишение, заточение в темнице и судилище неправедное. Сице молим тя: сподоби и нас верными быти Христу даже до смерти, да жительствуем по словеси Евангельскому: “Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити”. Укрепи же и нас, зовущих ти таковая:

Радуйся, тя бо ни скорбь, ни теснота, ни глад не устрашиша;

Радуйся, яко сия вся от любве Христовы тя не отлучиша,

Радуйся, ветве лозы Христовы, сторичный плод принесшая;

Радуйся, очи наши духовныя к зрению Бога изощряющий;

Радуйся, нас, алчущих и жаждущих правды, насыщающий;

Радуйся, сердца наша благодатию Божиею, ти данною, очищающий;

Радуйся, к терпению бед, лишений и скорбей нас воодушевляющий;

Радуйся, в пренесении испытаний и гонений нас укрепляющий;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Страно есть маловерным и малодушным зрети, како ты, премудрый Юрие, воистину крепкий воин Христов, судилищем неправедным обвиненный, все упование ваше на Господа возложи, почитающе смерть яко страстем Господним следование, возблагодари Его, сподобившаго тя чашу Его пити. Сия убо ныне поминающее, величаем верность твою Господеви и велию веру твою, адаманту подобную, ибо веровал еси, яко за Христа и со Христом пострадавшии, воскреснут с Ним для жизни вечныя, идеже со ангелы вознесут Ему пение: Аллилуйя!

Вся убо могий о укрепляющем тя Христе, болезни и немощи смиренно претерпевая, на Бога все упование возложил еси, мирскаго пристрастия гнушаяся, безбожников прещения не устрашився, блаженне Юрие, и гонения от властей предержащих претерпевая, будущия радости провидел еси восприятие, Страдания за истину подъяв, страстотерпче Христов, теми душу свою очистил еси, ныне же Спасителя умоли, да в доброделании нас укрепит, грехов очищение подаст, к единению с Ним в вечности блаженней ны предуготовит, и твоего предстательства ради благословит всех нас, взывающих ти сице:

Радуйся, козней безбожныя власти не убоявыйся;

Радуйся, Истину Божию паче славы земныя возлюбивый;

Радуйся, яко во мраке безбожия правую веру утверждавый;

Радуйся, пощады от безбожных судий не просивый;

Радуйся, гонения и поругания Христа ради стойко претерпевый;

Радуйся, яко велию благодать от Господа стяжал еси;

Радуйся, ненавидящих тя от всего сердца прощал еси;

Радуйся, образ Божий в своем сердце неизменно носил еси;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Вси видящи тя в темничнем заточении, новомучениче преславный Юрие, зело дивляхуся твоему непоколебимому стоянию за веру истинную и святую, заветы бо отеческия соблюдая, не токмо не устрашился еси уз, оплеваний и поруганий, но мужественно вся сия терпя за Христа, слезнаго исполнишися умиления, благодарственно воспевал еси Богу: Аллилуиа!

Ветия многовещанныя не возмогут по достоянию воспети страдания твоя за Христа Распятаго, прехвальне новомучениче Юрие. Ты бо николиже возроптах, поминающе глаголы Господни: «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради, радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех». Мы же, сии глаголы почитающе, евангельское славословие тебе, угодниче Христов, со умилением и надеждою возносим:

Радуйся, яко звезда, во мраце безбожия светло возсиявый:

Радуйся, страдания за Христа и церковь Его радостно претерпевый;

Радуйся, житием твоим Солнце Правды, Христа проповедавый;

Радуйся, милостию и нищелюбием милость велию от Господа стяжавый;

Радуйся, кротостию и смирением землю обетования унаследовавый;

Радуйся, изгнанный правды ради и в Небесныя обители со славою приятый;

Радуйся, нищетою духовною сокровище Царствия Божия обретый;

Радуйся, плачем и скорбьми временными утешения вечнаго сподобивыйся;

Радуйся, правды на земли алкавший, на Небесах же Правдою Божиею насыщенный;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Спасти хотя душу свою, вся земная и временная во уметы вменил еси, святый и богомудрый Юрие, неуклонно крестным путем Спасителеви последствовал еси, муки душевныя, страдания разнообразныя, осмеяния и заушения, унижения и биения купно со святителем Вениамином, преподобномучеником Сергием и страстотерпцем Иоанном претерпел еси, с ними же купно от богоборец чашу смертную испил еси. В небесныя чертози Ангелы Божии вознесоша чистую душу твою, идеже со святители и исповедники Престолу Всевышняго предстоиши, непрестанно взывая укрепльшему тя на подвиги велии: Аллилуйя!

Царя Небеснаго Христа верный последователь был еси, благоверне Юрие, темже по неложному Его глаголу: «Идеже есмь Аз, ту и слуга мой будет», мы чтущии тя, веруем несомненно, яко ты со Христом в обителех блаженства вечнаго водворяешися, и радости нетленныя наслаждаешися, яко истинный Того угодник. Сего ради величаем тя сице:

Радуйся, блаженство вечное унаследовавый;

Радуйся, некрадомое богатство обретый;

Радуйся, страны нашея светлое радование;

Радуйся, в скорбех и заботах прибежище наше и упование;

Радуйся, болезней и страстей греховных пречудное исцеление;

Радуйся, в судебных испытаниех благодатное вспоможение;

Радуйся, узников и всех печалиями томимых отрадное посещение;

Радуйся, в бедах, тяжких работах, изгнании и лишениех сущим утешение;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Пение похвальное возносим тебе, святый наш заступниче и многомилостивый покровителю, ты бо верность и твердость в терпении проявил еси, да сам, искушен быв, сможеши искушаемым нам помощи, да и мы принесем Христу плод веры в добродетели, в добродетели же разум, в разуме же воздержание, в воздержании же терпение, в терпении же благочестие, во благочестии же братолюбие, в братолюбии же любовь, и воспоем Ему с тобою купно ангельское пение: Аллилуйя!

Светозарного светильника, елея молитвы чистыя преисполнена, и пламенем веры светло сияюща, воздвиже тя Господь, новомучениче Юрие. Мы же, очесы веры нашея зрим убо тя в Троическом Свете пребывающаго и Отечеству нашему и всему роду христианскому мира и благоденствия просящаго, с упованием веры, просим тя, заступниче наш святый: предстательством твоим облагодати вси верныя, чтущия святую память твою и песненно тя ублажающия, и сице тебе воспевающая:

Радуйся, радостный жителю Горняго Иерусалима;

Радуйся, яко на главе твоей сияет царская диадима.

Радуйся, за любовь свою Царство вечныя любви стяжавый;

Радуйся, молитися Богу за ны дерзновение приявый.

Радуйся, сладчайший лик Христов выну зриши;

Радуйся, Царицу всех цариц со святыми присно прославляеши;

Радуйся, ищущим Царствия Небеснаго спасительнаго пути проповедниче;

Радуйся, недуг греховных и ран душевных врачу благоискуснейший;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

Благодатию Божиею обогативыйся, по отшествии твоем от земных, святый страстотерпче Юрие, наипаче к трисолнечному престолу Троицы Пресвятыя приближивыйся, и ныне пребываеши в непрестанной радости, восходя от славы к славе, и воспеваеши со ангелы Пресвятую Троицу, Ея же милосердие и к нам приклони, с тобою купно сподобимся во веки воспевати Всеблагому Господу, Подателю благ земных и небесных: Аллилуйя!

Поюще песнь благодарения Всещедрому Человеколюбцу Богу, прославльшему тя, яко вернаго исповедника Церкве Русския, величаем твоя подвиги добропобедныя, почитаем страдания, хвалим долготерпение, славим непреоборимое стояние за веру Истинную, ублажаем, новомучениче Юрие, и святую твою кончину, торжествуем небесное увенчание твое и к твоему предстательству за ны пред Триипостасным Господем Нашим усердно прибегаем и с надеждою приносим тебе, святый наш заступниче, от благодарных сердец наших похвалы сия:

Радуйся, яко тебе призывающым быстро предваряеши;

Радуйся, яко любящих тя от различных бед и напастей изымаеши;

Радуйся, яко неправых ковы разрушаеши;

Радуйся, яко правым путем следовати научаеши;

Радуйся, распри и раздоры скоро искореняяй.

Радуйся, хлеб насущный, кров и работу обрести помогаяй;

Радуйся, мрачныя облаки скорбей скоро и благодатно разгоняяй;

Радуйся, Милосерднаго Бога хвалити и благодарити ны научаяй;

Радуйся, святый новомучениче Юрие Петроградский, светом правды Христовой вся путие жития нашего озаряющий!

О, всеблажене угодниче Божий, добропобедный страстотерпче Юрие, внемли усердным молениям, к тебе ныне возносимым, призри на вся наша нужды — душевныя и телесныя, помози нам, странствующим в мори житейстем и далече отстоящим от тя, возвышай наша мысли, чувства, желания и намерения от земнаго к небесному, да безпреткновенне прешедше земный путь наш, взыдем во Иерусалим Небесный, идеже представше пред лицем Предвечнаго Господа Нашего, с тобою купно воспоем Ему: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Случайный тест

Цитата дня

И веровать только во Христа Спасителя есть оправдание, исповедать же Его устами — совершенное спасение.

Оценка 3.1 проголосовавших: 152
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here