Молитва по окончании молебна

Самое подробное описание: молитва по окончании молебна - для наших читателей и подписчиков.

Bookitut.ru

Окончание молитв.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, помилуй (трижды).

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва Пресвятой Троице

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Рекомендуем

С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.Деньги.

©2004-2017 — При использовании материалов ссылка обязательна.

Молитвы перед началом и по окончании всякого дела

Перед началом всякого дела

Ц арю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­иди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Б лагослови́, Го́споди, и помоги́ мне, гре́шному, соверши́ть начина́емое мно́ю де́ло, во сла́ву Твою́.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Единоро́дный Безнача́льнаго Твое́го Отца́, Ты бо рекл еси́ пречи́стыми усты́ Твои́ми, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. Го́споди мой, Го́споди, ве́рою объем в души́ мое́й и се́рдце Тобо́ю рече́нная, припада́ю Твое́й бла́гости: помози́ ми, гре́шному, сие де́ло, мно́ю начина́емое, о Тебе́ Само́м соверши́ти, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, моли́твами Богоро́дицы и всех Твои́х святы́х. А ми́нь.

По окончании дела

И сполне́ние всех благи́х Ты еси́, Хри́сте мой, испо́лни ра́дости и весе́лия ду́шу мою́ и спаси́ мя, я́ко един Многоми́лостив, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Молитвы перед началом и по окончании всякого дела

Слушать Молитву перед началом всякого дела (распев)

Слушать Молитву перед началом всякого дела (вторая)

Молитва перед началом всякого дела

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,

Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже.

Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити,

во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.

Слушать Молитву по окончании всякого дела

Молитва по окончании дела

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Присоединяйтесь к нам! Новые статьи, фильмы, новости — каждый день.

новые православные фильмы каждый день

новости православия России и мира каждый день

Молитва перед началом и по окончании всякого дела

Молитва перед началом всякого дела

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Благослови́, Го́споди, и помоги́ мне́, гре́шному, соверши́ть начина́емое мно́ю де́ло, во сла́ву Твою́.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Единоро́дный Безнача́льнаго Твоего́ Отца́, Ты́ бо ре́кл еси́ пречи́стыми усты́ Твои́ми, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. Го́споди мо́й, Го́споди, ве́рою объе́м в души́ мое́й и се́рдце Тобо́ю рече́нная, припа́даю Твое́й бла́гости: помози́ ми́, гре́шному, сие́ де́ло, мно́ю начина́емое, о Тебе́ Само́м соверши́ти, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, моли́твами Богоро́дицы и все́х Твои́х святы́х. Ами́нь.

Молитва по окончании дела́

Исполне́ние все́х благи́х Ты́ еси́, Христе́ мо́й, испо́лни ра́дости и весе́лия ду́шу мою́ и спаси́ мя́, я́ко еди́н Многоми́лостив, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем.

Окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и Богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Посем помысли об обязанностях, делах, которые тебе предстоит исполнить сегодня и сотвори твердое намерение следовать Христу.

Похожие главы из других книг

Окончание ветхозаветного периода

Окончание ветхозаветного периода После Ездры и Неемии о еврейском народе почти ничего неизвестно вплоть до второго столетия до н. э. Малахия жил примерно в этот период; его пророчество изображает картину общего религиозного упадка и, возможно, материальной нищеты. Книги

2. Смерть как окончание жизни

2. Смерть как окончание жизни Хотя царствование смерти слишком часто приводит к неестественному прерыванию жизни, как, например, в случае смертельной болезни, роковой аварии или высшей меры наказания, не менее часто она просто прерывает обычное течение жизни посредством

Е. Окончание борьбы

Е. Окончание борьбы 1. Характер последней борьбы вокруг Закона Божьего «С самого начала великой борьбы на небе намерением сатаны было свергнуть Закон Божий. Именно с этой целью он и восстал против Творца и, будучи изгнан с неба, продолжает ту же борьбу на земле. Обольщать

Окончание Гражданской войны

Окончание Гражданской войны К концу 1920 года политическая обстановка в Советской России существенно изменилась. В европейской части страны Гражданская война закончилась победой Советов, а остающиееся ее фронты все далее и далее откатывались за Урал — в Сибирь и на

Окончание Евангелия от Иоанна

Окончание Евангелия от Иоанна Структура заключительных частей Евангелия от Иоанна стройна и логична: имеется завершение повествования (21:1–23), обрамленное заключением, разделенным на две хорошо продуманные и простроенные «ступени» (20:30–31 и 21:24–25). Одна из причин того,

Окончание проповеди

Окончание проповеди После взятия Мекки в 630 году самый непримиримый противник Мухаммада и ислама, Абу Суфьян, заключил мир с Мухаммадом и принял ислам. После этого Мухаммад вернулся в Медину, где провёл остаток своей жизни.Одно из последних сражений под руководством

Окончание собора 680–681 гг.

Глава XIV Анимизм (окончание)

Окончание проповеди

Окончание Литургии.

Окончание Литургии. По окончании заамвонной молитвы певцы поют трижды: «Буди Имя Господне благословенно отныне и до века» (Пс. 112:2 [789]), — и затем псалом 33-й: «Благословлю Господа на всякое время…». Этот псалом почти нигде, кроме монастырей и церквей, в которых соблюдается

Окончание школы

Окончание школы Зима 42-43-го года была нелегка. Здание экстерната не отапливалось, мы сидели на уроках в ватных пальто, шапках, валенках. В замороженных зданиях — ни воды, ни туалета. Писать в варежках невозможно, и бумага — ледяная. У брата Серёжи и у меня была отморожена

Окончание молитв

Окончание молитв Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.Слава… и ныне…Господи, помилуй

Окончание Литургии

Окончание Литургии По окончании заамвонной молитвы певцы поют трижды: Буди имя Господне благословенно отныне и до века и затем читается (в некоторых местах принято петь) — 33–ий псалом: «Благословлю Господа на всякое время…» Во время чтения или пения этого псалма

Окончание молитв

Окончание молитв Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. * * *Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый! Троице Святая, слава Тебе. Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу,

Глава 92 Окончание субботы

Глава 92 Окончание субботы 1. Галаха предписывает начать субботу немного раньше захода солнца в пятницу (см. выше, 76:5), а заканчивать субботний отдых несколько позже захода солнца, чтобы некоторое время будней тоже освятилось субботней святостью. Поэтому принято молиться

III Продолжение и окончание

III Продолжение и окончание 15. Прошу извинить меня за то, что я, пытаясь очертить дух картезианства, так подробно остановился на ангелологии. Необходимо было показать, что слово – не просто красочное сравнение, но в метафизическом плане как раз характеризует

Оценка 4.6 проголосовавших: 21
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here