Молитва на старорусском

Самое подробное описание: молитва на старорусском - для наших читателей и подписчиков.

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

 • Краткое молитвенное правило
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Краткое утреннее молитвенное правило:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва на старорусском

Молитва «Отче наш»

Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё,

Да будет воля Твоя на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки!

Православная молитва Отче наш (Отче наш иже еси)

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должникам нашим;

и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,

яко Твое есть Царствие и сила, и слава

Молитва "Отче наш" на украинском языке

Отче наш, Ти що єси на небесах,

нехай святится ім’я Твоє,

нехай прийде царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний, дай нам, сьогодні;

і прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим;

і не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і силa і слава, на віки вічні.

Отче наш на белорусском языке

Сьвяціся Імя Тваё.

Прыйдзі Валадарства Тваё.

Будзь воля Твая

Як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш штодзённы

І адпусьці нам грахі нашы,

як і мы адпускаем

І ня ўводзь нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Молитва Отче наш на румынском языке

Sfinteasca-se Numele Tau;

Vie imparatia ta; faca-se voia ta, precum in cer si pe pamint.

Pinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi

si ne iarta noua greselile noastre,

precum si noi iertam gresitilor nostri;

si nu ne duce in ispita, ci izbaveste-ne de cel rau.

Caci a Ta este imparatia si puterea si slava in veci.

Отче наш молитва на узбекском языке

Сенинг Муккадас исминг улуглансин.

Сенинг Шохлигинг келсин.

Османда булгани каби,

Ерда хам Сенинг ироданг бажо келсин.

Бугунги риск-рузимизни бергин.

Бизга гунох килганларни биз кечиргандек,

Сен хам бизнинг гунохларимизни кечиргин.

Бизни васвасага дучор килмагин,

Аммо явуз шайтондан халос килгин.

Салтонат, куч-кудрат ва шон-шухрат то абад

Отче наш текст на казахском языке

Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн,

Патшалыгын осында орнасын!

Сенiн еркiн, орындалгандай,

Жер бетiнде де орындала берсiн,

Кунделiктi нанымазды бiргiн де бере гор.

Бiзге кунэ жасагандарды кешiргенiмiздей,

Сен де кунэларымызды кешiре гор,

Азыруымызга жол бермей,

Жамандыктан сактай гор,

Патшалык, кудiрет пен улылык

Молитва Отче наш текст на эстонском языке

Teie palvetage siis nõnda:

Meie Isa, kes sa oled taevas!

Pühitsetud olgu sinu nimi!

Sinu riik tulgu,

Sinu tahtmine sündigu

nagu taevas, nõnda ka maa peal!

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

Ja anna meile andeks meie võlad,

nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

Ja ära saada meid kiusatusse,

[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.] Aamen.

sanctificetur nomen tuum;

adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua;

sicut in caelo, et in terra

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra

sicut et nos dimittimus

et ne nos inducas in teutationem;

sed libera nos a malo.

Quia tuum est regnum, et potestas,

et gloria in saecula.

Текст молитвы Отче наш на испанском языке

Padre nuestro que estás en los cielos.

Santificado sea tu nombre.

Hágase tu voluntad, como en el cielo,

asi también en la tierra.

El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy.

Y perdónanos nuestras deudas, como

también nosotros perdonamos a

Y no nos metas en tentación, mas

líbranos del mal; porque tuyo es el

reino, y el poder, y la gloria, por

todos los siglos.

Отче наш молитва текст на итальянском языке

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Скачать Отче наш на немецком языке (Deutsch)

Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.

Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.

Unser täglich Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Текст Отче наш на французском языке

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Car c'est à toi qu'appartiennent

le règne, la puissance et la gloire,

pour les siècles des siècles! Amen.

hallowed be Thy Name.

Thy Kingdom come, Thy Will be done,

on Earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom, and the power, and the glory,

for ever and ever.

Молитвы Отче наш

Йиткадэш шимха – да святится Имя Твое

Таво малькутэха – да придет Царствие Твое

Йеасэ рцонха – да исполнится воля Твоя

Кэбашамаим кэн баарэц – как на небе, также и на земле

Эт лэхэм хукэйну – хлеб наш насущный

Тэн ляну hайом – дай нам сегодня

Услях ляну аль хатаэйну – и прости нам долги наши

Кмо шэсольхим гам анахну – как и мы прощаем

Ле хотъим ляну – согрешающим против нас

Вэаль твиэйну лиядэй нисайон – не дай нам впасть во власть искушения

Ки им хальцэну мин hара – но сохрани нас от зла

Ки леха hамамлаха – потому что Твое Царство

Вэhагвура – и сила

Вэhатифъэрэт – и слава

Леольмэй – на веки веков

Слова молитвы Отче наш на греческом языке

ПАтер имОн – Отец наш

О ен тис Уранис – в небесах

АгиастИто то Онома су – пусть будет освящено Имя Твое

ЭльтАто и васИлиа су – пусть придет Царство Твое

ГеннетИто то тЕлима су – пусть сбудется воля Твоя

Ос ен урАно ке Эпи гис – как в небе и на земле

Тон Артон имОн тон эпИусион – хлеб наш насущный

Дос имИн сИмерон – дай нам сегодня

Ке Афес имИн та офейлиматА имОн – и оставь нам долги наши

Ос ке имИс афикамЕн – как и мы оставили

Тис офИлетес имОн – должникам нашим

ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн – и не введи нас в искушение

Алля ррИсе имАс апО ту пОниру – но избавь нас от злого

Отче наш текст молитвы (на греческом)

Молитва Отче наш на азербайджанском языке

Göyd? oldu?u kimi, yerd? d? S?nin irad?n olsun.

V? biz? borclu olanlar? ba. lad. m?z kimi,

bizim borclar?m?z? da biz? ba. la;

f?q?t bizi hiyl?g?rd?n xilas et.

Çünki pad?ahl?q, qüdr?t v? izz?t ?b?di olaraq S?nindir.

на бенгальском языке индуистский диалект

(язык страны БАНГЛАДЕШ

и индийского штата ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ)

Томар нам повитро боле манно хок.

Томар Раджо асук.

Томар иччха жемон сварге темни притхивитео пурно хок.

Же кхаддо амадер пройоджон та адж амадер дао.

Амадер каче джара апорадхи,

амра джемон тадер кхома коречи,

темни Тумио амадер шоб апорадх кхома коро.

Амадер пролобхоне порте дио на,

кинту мондер хат тхеке уддхар коро.

Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.

Томар нам повитро боле манно хок.

Томар Раджо асук.

Томар иччха джемон бехеште темни дуниятео пурно хок.

Же кхаддо амадер доркар та адж амадер дао.

Джара амадер упор онной коре,

амра джемон тадер маф коречи темни

Тумио амадер сомосто онной маф коро.

Амадер туми порикхай порте дийо на,

боронг шойтанер хат тхеке рокха коро.

Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.

официальный язык большинства индийских штатов

tera nam pavitra kiya jae.

Teri iccha jaise svarg men vaise prithvi par puri ho.

Hamari dinbhar ki roti aj hamen de.

Aur jaise ham apne riniyon ko ksama karte hain

taise hamari rinon ko ksama kar.

Aur hamen pariksa men mat dal,

parantu dust se baca.

Kyonki rajya aur parakram aur mahima sada tere hain.

(язык Пакистана и мусульман Индии)

tera nam pak mana jae.

Teri badshahat ae.

Teri marzi jaise asman par puri hoti hai, zamin par bhi ho.

Hamari roz ki roti aj hamen de.

Aur jis tarah ham apne qarzdaron ko muaf kiya hai,

Молитвы на церковнославянском языке с переводом

Просмотр и чтение молитв на церковнославянском языке очень эстетичны по смыслу и очень полезны при его изучении. Просматривая ежедневно эти краткие богослужебные тексты вы быстро и в непринужденной манере привыкните к основным словам и буквам этого языка, — являющегося сокровищницей русского духа и мостом во времени к самым настоящим и истинно русским истокам.

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва мытаря

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

Отче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Символ веры

 1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. mp3
 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. mp3
 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. mp3
 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. mp3
 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. mp3
 6. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. mp3
 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. mp3
 8. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. mp3
 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. mp3
 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. mp3
 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, mp3
 12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. mp3

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Материал создан: 28.12.2015

комментарии к статье

Основные племена участвовавшие в формировании русского народа

Шестьсот сортов пива и советский государственный патернализм должны сосуществовать в одном флаконе. подробнее.

Идентичность великороссов была упразднена большевиками по политическим соображениям, а малороссы и белорусы были выведены в отдельные народы. подробнее.

Как можно быть одновременно и украинцем и русским, когда больше столетия декларировалось, что это разные народы. Лгали в прошлом или лгут в настоящем? подробнее.

Советский период обесценил русскость. Максимально её примитивизировав: чтобы стать русским «по-паспорту» достаточно было личного желания. Отныне соблюдения неких правил и критериев для «быть русским» не требовалось. подробнее.

В момент принятия Ислама у русского происходит отрыв ото всего русского, а другие русские, православные христиане и атеисты, становятся для него «неверными» и цивилизационными оппонентами. подробнее.

Чечня — это опора России, а не Урал и не Сибирь. Русские же просто немножко помогают чеченцам: патроны подносят, лопаты затачивают и раствор замешивают. подробнее.

Оценка 3.1 проголосовавших: 171
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here